Accessibility Tools

ศาลจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดราชบุรี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์image

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดราชบุรี
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19)
ใช้กับการพิจารณาคดีแพ่งที่คู่ความร้องขอ และศาลเห็นสมควรกำหนดให้มีการนั่งพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบบัญชีนัดความ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ระบบ Google Meet
ไลน์ประจำ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ
     1. ห้องศูนย์ไกล่เกลี่ย 065-731-5205
     2. ห้องไกล่เกลี่ย 1 065-731-5205
     3. ห้องไกล่เกลี่ย 2 065-731-5205

 

ห้องพิจารณาคดี ระบบ Google Meet
ไลน์ประจำ
ห้องพิจารณาคดี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ประจำห้องพิจารณาคดี
     1. ห้องพิจารณาคดีที่ 1 083-038-0861
     2. ห้องพิจารณาคดีที่ 2 083-038-0862
     3. ห้องพิจารณาคดีที่ 3 - 083-038-0864
     4. ห้องพิจารณาคดีที่ 4 083-038-0865
     5. ห้องพิจารณาคดีที่ 5 083-038-0867
     6. ห้องพิจารณาคดีที่ 6 - 032-315719-25
     7. ห้องพิจารณาคดีที่ 8 083-038-0872
     8. ห้องพิจารณาคดีที่ 9 083-038-0877
     9. ห้องพิจารณาคดีที่ 11 - -
     10. ห้องพิจารณาคดีที่ 12 083-038-1265
     11. ห้องพิจารณาคดีที่ 13 083-038-1263
     12. ห้องเวรชี้เรือนจำ - 032-315719-25 ต่อ 132
     13. ห้อง Conference ฝากขัง - 032-315719-25 ต่อ 132
     14. ห้องศูนย์นัดความฯ - 032-315719-25
     15. ห้องทดสอบ - -