Accessibility Tools

ศาลจังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดราชบุรี

แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขัง (ฝากขังครั้งที่ 1) ตามข้อ 40(4) แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565image

แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขัง (ฝากขังครั้งที่ 1) ตามข้อ 40(4) แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

1. แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขัง (ฝากขังครั้งที่ 1 กรณีมีการจับกุม)
2. แบบพิมพ์คำร้องขอหมายขัง (ฝากขังครั้งที่ 1 กรณี ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 134 วรรคท้าย)
3. แบบพิมพ์คำให้การพยานผู้ร้อง (ฝากขังครั้งที่ 1)